Maining (1975) opracował wskaźnik trafności korelacji dla prób sportowo-motorycznych oraz posłużył się przedziałami wyników wg. jego następującej interpretacji:

 

Interpretacja trafności korelacji wg Maining'a:

1,00 ≥ r ≥ 0,85 – trafność wybitna

0,85 > r ≥ 0,80 – trafność bardzo dobra

0,80 > r ≥ 0,75 – trafność dobra

0,75 > r ≥ 0,70 – trafność dostateczna

0,70 > r ≥ 0,60 – trafność zadowalająca

0,60 > r ≥ 0,30 – trafność wartościowa dla baterii testów

0,30 > r – trafność bezwartościowa

 

Propozycje innych interpretacji:

 

Interpretacja trafności korelacji wg Guilford'a (1960):

1,00 ≥ r ≥ 0,90 – zależność bardzo pewna (korelacja bardzo wysoka)

0,90 > r ≥ 0,70 – zależność znaczna (korelacja wysoka)

0,70 > r ≥ 0,40 – zależność istotna (korelacja umiarkowana)

0,40 > r ≥ 0,20 – zależność wyraźna lecz mała (korelacja niska)

0,20 > r – zależność prawie nic nie znacząca

 

Interpretacja trafności korelacji wg Góralskiego (1976):

1,00 – zależność pełna

1,00 > r ≥ 0,90 – zależność niemal pełna

0,90 > r ≥ 0,70 – zależność bardzo wysoka

0,70 > r ≥ 0,50 – zależność wysoka

0,50 > r ≥ 0,30 – zależność przeciętna

0,30 > r ≥ 0,10 – zależność słaba

0,10 > r ≥ 0,0 – zależność nikła

r=0 – brak zależności

 

Źródło:

Góralski A. (1976). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. PWN Warszawa.

Guilford J.P. (1960). Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. PWN Warszawa

Meining D. (1975). Zur Bestimmung der Validitat sportmotorischer Tests. Theorie und Praxis der Korperkultur, 1,51-56

Najnowsze