Jak przedstawia tabela nr 9 średnia stażu badanej drużyny piłkarzy ręcznych wyniosła prawie 11 lat±2,5, gdzie okres 17 lat był największą odnotowaną wartością u zawodników a najniższą z kolei wartość stanowiło 7 lat. Wiek drużyny wyniósł średnio ponad 21 lat ±3,3, gdzie najmłodszy zawodnik miał 16 lat a najstarszy lat 27. Średnia wzrostu wyniosła prawie 185 cm ±5,5, gdzie najniższy zawodnik miał 174 cm a najwyższy 194 cm. Masa ciała wyniosła średnio 88 kg ±14,1, gdzie najlżejszy zawodnik miał 67,1 kg a najcięższy 125,4 kg. Złożyło się to na średnie wartości 25,7 BMI oraz 1,39 wg. wskaźnika Rohrera. 

 

Tabela 9. Charakterystyka biometryczna badanych II-go ligowych zawodników piłkarzy ręcznych MKS Wieluń w sezonie 2013/2014, wynik próby biegowej Beep Test podany w merach oraz wyliczony na ich podstawie wskaźnik VO2max i jego ocena (n=100%).

Procentowa zawartość tłuszczu w organizmie średnio wyniosła prawie 18% ±5,9, gdzie najniższa wartość wyniosła 10% a najwyższa to 35%. Procentowa zawartość wody w organizmie wyniosła średnio 56,7% ±4,1, gdzie najniższą odnotowaną wartością było 47,4% a najwyższą 63,5%. Masa mięśniowa wraz z zawartą w niej wodą wyniosła 78,2% ±5,7, gdzie najniższy wynik to 61,8% a najwyższy to 86,7%. Wynik próby biegowej Beep test podany w metrach wyniósł średnio 1717,4 m ±409 co przełożyło się na średni wynik VO2max 46,4 ml•kg-1•min-1±6 oraz był zbliżony do wartości mediany, którą możemy odczytać z wykresu nr 9. Uwzględniając średni wiek badanych zawodników oraz przypisane średnie wartości VO2max przełożyło się to na średnią ocenę 3,4, która jest oceną podaną w skali szkolnej.

Średnia stażu juniorów wyniosła prawie 8 lat  ±1,1 natomiast seniorzy odnotowali wartość ponad 12 lat ±2,3. Średnia wieku juniorów wyniosła prawie 18 lat ±1,1 przy średniej wieku seniorów 23,4 lat ±2,1. Odnotowano, iż teoretycznie lepsze średnie wartości biometryczne wykazywali juniorzy ponieważ byli oni wyżsi od seniorów średnio o prawie 1 cm i lżejsi średnio o ponad 3 kg. Dzięki temu u juniorów wykazano niższe wartości wskaźników BMI oraz Rohrera. Procentowa zawartość tłuszczu w organizmie i w kg wyniosła analogicznie 4% i 4 kg mniej w przypadku juniorów. Procentowa zawartość wody w organizmie była wyższa u juniorów średnio o prawie 3%. Juniorzy pokonali dystans średnio o prawie 100 metrów dłuższy od seniorów co średnio przełożyło się na wartość VO2max wyższą o 3,5 ml•kg-1•min-1. Uwzględniając średnie wartości wieku, iż ocena VO2max juniorów była niższa niż ocena seniorów.

W podziale ze względu na nominalne pozycje zawodników na boisku widzimy, iż średnia stażu różni się średnio o 2 lata, gdzie najdłuższy staż odnotowano pośród rozgrywających 11,8 lat ± 2,7. Najwyższą średnią wieku natomiast odnotowano u skrzydłowych 22,3 ±4,2 a najniższą u bramkarzy 19,8 lat ±2,2. Najwyższe średnie wartości wzrostu odnotowano u bramkarzy 187,5 cm ±6,4 a najniższe wykazano u skrzydłowych 180 cm ±4,5. Średnia masa ciała była największa u zawodników obrotowych 103,8 kg ±15,3 a najlżejsi byli skrzydłowi 76,4 kg ±9,8. Wyniki wzrostu i masy ciała przełożyły się na najniższe wartości wskaźników BMI i Rohrera u skrzydłowych a najwyższe u obrotowych. Biorąc również pod uwagę średnią procentową zawartości tłuszczu oraz wody i masy mięśniowej w organizmie najbardziej korzystne parametry osiągali skrzydłowi a teoretycznie najgorsze zawodnicy obrotowi. 

Najdłuższy dystans w próbie biegowej Beep testu pokonali skrzydłowi (prawie 2 km) a najniższy dystans bramkarze (1365 m). Przełożyło się to na średnie najwyższe wartości VO2max u skrzydłowych a najniższe u obrotowych 42,1 ml•kg-1•min-1. Uwzględniając wiek najniżej zostało ocenione wartości VO2max obrotowych a najwyżej skrzydłowych. Uwzględniając podział ze względu na typy zawodników z tabeli nr 9 odczytujemy wyniki, iż średnia stażu różni się średnio o ponad 1 rok, gdzie najdłuższy staż odnotowano pośród grupy o typie szybkościowym 12,3 lat ±3,2. Najwyższą średnią wieku natomiast odnotowano w grupie o typie wytrzymałościowej 23 lata ±3,9 a najniższą w grupie wytrzymałościowej z akcentem na szybkość 20,2 lata ±3,9. 

Najwyższe średnie wzrostu odnotowano w grupach o typie szybkościowym z akcentem na wytrzymałość i w grupie wytrzymałościowej z akcentem na szybkość 187 cm z tą różnicą, iż w grupie wytrzymałościowej z akcentem na szybkość wykazano niższe odchylenie standardowe ±3,6. Średnia masa ciała była najwyższa u zawodników wytrzymałościowych 97,5 kg ±17,6 a najlżejsi byli średnio zawodnicy z grupy szybkościowej 77 kg ±8,2. 

Wyniki wzrostu i masy ciała przełożyły się na najniższe wartości wskaźników BMI o Rohrera u zawodników z grupy o typie szybkościowym a najwyższe u zawodników z grupy wytrzymałościowej. Podobnie sprawa tyczy się w procentowej zawartości tłuszczu oraz wody i masy mięśniowej w organizmie, gdzie najbardziej korzystne parametry osiągali zawodnicy z grupy o typie szybkościowym a teoretycznie najgorsze zawodnicy o typie wytrzymałościowym. Najdłuższy dystans w próbie biegowej Beep testu pokonali zawodnicy o typie szybkościowym (ponad 2 km) a najniższy dystans zawodnicy o typie wytrzymałościowym (1365 m). 

Przełożyło się to na średnie najwyższe wartości VO2max u zawodników o typie szybkościowym 50,5 ml•kg-1•min-1 a najniższe u zawodników o typie wytrzymałościowym 39,8 ml•kg-1•min-1 ±5,6 Uwzględniając wiek najniżej zostało ocenione VO2max grupy o typie wytrzymałościowym a najwyżej grupa o typie szybkościowym.

Źródło:

Gustaw T. (2014). Wpływ okresu przygotowawczego na zmienność parametrów tlenowych piłkarzy ręcznych MKS Wieluń. Praca magisterska. Promotor pracy: dr hab. Zbigniew Borysiuk prof. PO. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Najnowsze